torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 무설치 한글 파이널 판타지 6 Final Fantasy 6 토렌트왈

torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 무설치 한글 파이널 판타지 6 Final Fantasy 6
   torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 무설치 한글 파이널 판타지 6 Final Fantasy 6     웹플레이어 실행
   FF VI.torrent (828.2 M)  
<- 함께받으면 속도가 빨라집니다. 버튼을 눌러주세요
MagNet: magnet:?xt=urn:btih:7633F3541621DB0CCF943C6B2561A4696CB29825
 
FF VI
 • 토렌트명: FF VI
 • 시드생성일: 2019년09월06일
 • Info Hash: 7633F3541621DB0CCF943C6B2561A4696CB29825
 • 파일크기: 828.2 M
 • 파일내용:
  1. FF6_Manual/FF6_Manual_EN.pdf- 2.2 M
  2. FF6_Manual/FF6_Manual_RU.pdf- 2.1 M
  3. FF6_Manual/FF6_Manual_DE.pdf- 2.1 M
  4. FF6_Manual/FF6_Manual_ES.pdf- 2.1 M
  5. FF6_Manual/FF6_Manual_BP.pdf- 2.1 M
  6. FF6_Manual/FF6_Manual_FR.pdf- 2.1 M
  7. FF6_Manual/FF6_Manual_IT.pdf- 2.0 M
  8. iconengines/qsvgicon.dll- 28.5 K
  9. Icons/Icons.zip- 17.9 K
  10. Icons/xboxControllerButtonX.png- 1.2 K
  11. Icons/xboxControllerButtonA.png- 1.1 K
  12. Icons/xboxControllerButtonB.png- 1.0 K
  13. Icons/xboxControllerButtonY.png- 1.0 K
  14. Icons/dpad_right.png- 916 Byte
  15. Icons/dpad_up.png- 900 Byte
  16. Icons/xboxControllerBack.png- 899 Byte
  17. Icons/xboxControllerStart.png- 884 Byte
  18. Icons/dpad_left.png- 882 Byte
  19. Icons/dpad_down.png- 877 Byte
  20. Icons/analog_right.png- 777 Byte
  21. Icons/analog_down.png- 776 Byte
  22. Icons/analog_left.png- 757 Byte
  23. Icons/analog_up.png- 755 Byte
  24. Icons/xboxControllerRightShoulder.png- 655 Byte
  25. Icons/xboxControllerLeftShoulder.png- 620 Byte
  26. Icons/RT.png- 568 Byte
  27. Icons/LT.png- 492 Byte
  28. Icons/emptyIcon.png- 211 Byte
  29. imageformats/qjp2.dll- 409.0 K
  30. imageformats/qwebp.dll- 316.5 K
  31. imageformats/qtiff.dll- 304.0 K
  32. imageformats/qjpeg.dll- 237.5 K
  33. imageformats/qmng.dll- 215.5 K
  34. imageformats/qdds.dll- 37.5 K
  35. imageformats/qicns.dll- 30.0 K
  36. imageformats/qgif.dll- 24.0 K
  37. imageformats/qico.dll- 23.5 K
  38. imageformats/qsvg.dll- 18.0 K
  39. imageformats/qwbmp.dll- 17.5 K
  40. imageformats/qtga.dll- 17.5 K
  41. local/settings.bin- 936 Byte
  42. obb/font/Arial-Bold.ttf- 17.7 M
  43. obb/font/keifont.ttf- 4.1 M
  44. obb/font/arial.ttf- 358.5 K
  45. obb/font/Roboto-Bold.ttf- 323.1 K
  46. obb/font/l_10646.ttf- 317.8 K
  47. obb/font/Roboto-Regular.ttf- 141.9 K
  48. obb/window_st0.png- 13.1 K
  49. obb/window_st1.png- 13.1 K
  50. platforms/qwindows.dll- 968.0 K
  51. translations/qt_de.qm- 190.5 K
  52. translations/qt_fr.qm- 185.0 K
  53. translations/qt_it.qm- 184.0 K
  54. translations/qt_hu.qm- 181.1 K
  55. translations/qt_fi.qm- 178.8 K
  56. translations/qt_cs.qm- 178.7 K
  57. translations/qt_sk.qm- 176.9 K
  58. translations/qt_ru.qm- 176.9 K
  59. translations/qt_uk.qm- 176.7 K
  60. translations/qt_lv.qm- 174.8 K
  61. translations/qt_ca.qm- 170.2 K
  62. translations/qt_ja.qm- 152.2 K
  63. translations/qt_ko.qm- 146.0 K
  64. _CommonRedist/vcredist/2013/vcredist_x64.exe- 6.9 M
  65. _CommonRedist/vcredist/2013/vcredist_x86.exe- 6.2 M
  66. _CommonRedist/vcredist/2013/installscript.vdf- 913 Byte
  67. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/Textures/bMask.png- 292.8 K
  68. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/Textures/dMask.png- 83.1 K
  69. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/Textures/sMask.png- 40.3 K
  70. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/Textures/uiMask.png- 37.8 K
  71. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/UIMask.h- 9.9 K
  72. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/SplitScreen.h- 5.1 K
  73. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/Magnify.h- 1.1 K
  74. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/Border.h- 698 Byte
  75. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/DisplayDepth.h- 477 Byte
  76. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX/Util.h- 280 Byte
  77. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/TheLazyNet/TheLazyFrameworkPreset.cfg- 85.0 K
  78. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/CustomFX.cfg- 26.2 K
  79. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/SweetFX.cfg- 24.7 K
  80. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/McFX.cfg- 16.6 K
  81. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/GemFX.cfg- 11.1 K
  82. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/BasicFX.cfg- 2.6 K
  83. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/Pipeline.cfg- 1.9 K
  84. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/Common.cfg- 1.6 K
  85. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/TheLazyNet/TheLazyFrameworkPreset.cfg- 85.0 K
  86. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/CustomFX.cfg- 26.2 K
  87. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/SweetFX.cfg- 24.7 K
  88. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/McFX.cfg- 16.6 K
  89. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/GemFX.cfg- 11.1 K
  90. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/BasicFX.cfg- 2.6 K
  91. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/Pipeline.cfg- 1.9 K
  92. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/Common.cfg- 1.6 K
  93. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Profiles/common/Profile.ini- 145 Byte
  94. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/KeyCodes.h- 5.0 K
  95. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/PersonalFiles/Global.ini- 13 Byte
  96. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Dither.h- 9.5 K
  97. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Curves.h- 8.9 K
  98. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Nostalgia.h- 3.9 K
  99. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/FilmGrain.h- 3.3 K
  100. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Vignette.h- 3.1 K
  101. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Vibrance.h- 3.1 K
  102. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Bloom.h- 3.0 K
  103. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Levels.h- 2.4 K
  104. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/ReinhardLinear.h- 2.3 K
  105. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/FilmicPass.h- 2.3 K
  106. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Border.h- 2.1 K
  107. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/DPX.h- 1.9 K
  108. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Splitscreen.h- 1.9 K
  109. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Tonemap.h- 1.5 K
  110. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Technicolor.h- 1.4 K
  111. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Sepia.h- 1.1 K
  112. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Technicolor2.h- 1.0 K
  113. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/LiftGammaGain.h- 790 Byte
  114. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/Monochrome.h- 774 Byte
  115. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/ColorMatrix.h- 681 Byte
  116. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SharedShader/ColorLUT.h- 654 Byte
  117. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Textures/SMAA_AreaTex.dds- 262.6 K
  118. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Textures/Curtain.jpg- 208.0 K
  119. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Textures/SMAA_SearchTex.dds- 1.1 K
  120. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SMAA.h- 56.9 K
  121. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Fxaa3_11.h- 33.0 K
  122. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Ascii.h- 15.2 K
  123. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/AdvancedCRT.h- 9.6 K
  124. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/LumaSharpen.h- 7.3 K
  125. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/PixelartCRT.h- 7.2 K
  126. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Util.h- 6.6 K
  127. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/SMAAWrap.h- 5.4 K
  128. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Bloom.h- 3.4 K
  129. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/CA.h- 3.3 K
  130. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/HDR.h- 2.8 K
  131. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Shared.h- 2.7 K
  132. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Transition.h- 2.6 K
  133. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/LensDistortion.h- 1.8 K
  134. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Cartoon.h- 1.7 K
  135. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/Explosion.h- 1.6 K
  136. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/FXAAWrap.h- 827 Byte
  137. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX/PiggyCount.h- 570 Byte
  138. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX.cfg- 7.4 K
  139. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/CustomFX.undef- 6.0 K
  140. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/SweetFX.undef- 4.4 K
  141. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/McFX.undef- 3.5 K
  142. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX.cfg- 2.6 K
  143. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/GemFX.undef- 2.1 K
  144. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/Pipeline.cfg- 1.9 K
  145. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/Common.cfg- 1.6 K
  146. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade/BasicFX.undef- 599 Byte
  147. 좌우여백없애기/1920x1080/opengl32.dll- 490.0 K
  148. 좌우여백없애기/1920x1080/ReShade.fx- 4.9 K
  149. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/Textures/bMask.png- 292.8 K
  150. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/Textures/dMask.png- 83.1 K
  151. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/Textures/sMask.png- 40.3 K
  152. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/Textures/uiMask.png- 37.8 K
  153. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/UIMask.h- 9.9 K
  154. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/SplitScreen.h- 5.1 K
  155. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/Magnify.h- 1.1 K
  156. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/Border.h- 698 Byte
  157. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/DisplayDepth.h- 477 Byte
  158. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX/Util.h- 280 Byte
  159. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/TheLazyNet/TheLazyFrameworkPreset.cfg- 85.0 K
  160. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/CustomFX.cfg- 26.2 K
  161. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/SweetFX.cfg- 24.7 K
  162. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/McFX.cfg- 16.6 K
  163. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/GemFX.cfg- 11.1 K
  164. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/BasicFX.cfg- 2.6 K
  165. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/Pipeline.cfg- 1.9 K
  166. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/Common.cfg- 1.6 K
  167. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/TheLazyNet/TheLazyFrameworkPreset.cfg- 85.0 K
  168. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/CustomFX.cfg- 26.2 K
  169. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/SweetFX.cfg- 24.7 K
  170. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/McFX.cfg- 16.6 K
  171. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/GemFX.cfg- 11.1 K
  172. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/BasicFX.cfg- 2.6 K
  173. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/Pipeline.cfg- 1.9 K
  174. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/Common.cfg- 1.6 K
  175. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Profiles/common/Profile.ini- 145 Byte
  176. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/KeyCodes.h- 5.0 K
  177. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/PersonalFiles/Global.ini- 13 Byte
  178. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Dither.h- 9.5 K
  179. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Curves.h- 8.9 K
  180. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Nostalgia.h- 3.9 K
  181. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/FilmGrain.h- 3.3 K
  182. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Vignette.h- 3.1 K
  183. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Vibrance.h- 3.1 K
  184. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Bloom.h- 3.0 K
  185. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Levels.h- 2.4 K
  186. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/ReinhardLinear.h- 2.3 K
  187. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/FilmicPass.h- 2.3 K
  188. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Border.h- 2.1 K
  189. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/DPX.h- 1.9 K
  190. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Splitscreen.h- 1.9 K
  191. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Tonemap.h- 1.5 K
  192. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Technicolor.h- 1.4 K
  193. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Sepia.h- 1.1 K
  194. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Technicolor2.h- 1.0 K
  195. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/LiftGammaGain.h- 790 Byte
  196. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/Monochrome.h- 774 Byte
  197. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/ColorMatrix.h- 681 Byte
  198. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SharedShader/ColorLUT.h- 654 Byte
  199. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Textures/SMAA_AreaTex.dds- 262.6 K
  200. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Textures/Curtain.jpg- 208.0 K
  201. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Textures/SMAA_SearchTex.dds- 1.1 K
  202. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SMAA.h- 56.9 K
  203. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Fxaa3_11.h- 33.0 K
  204. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Ascii.h- 15.2 K
  205. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/AdvancedCRT.h- 9.6 K
  206. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/LumaSharpen.h- 7.3 K
  207. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/PixelartCRT.h- 7.2 K
  208. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Util.h- 6.6 K
  209. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/SMAAWrap.h- 5.4 K
  210. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Bloom.h- 3.4 K
  211. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/CA.h- 3.3 K
  212. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/HDR.h- 2.8 K
  213. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Shared.h- 2.7 K
  214. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Transition.h- 2.6 K
  215. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/LensDistortion.h- 1.8 K
  216. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Cartoon.h- 1.7 K
  217. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/Explosion.h- 1.6 K
  218. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/FXAAWrap.h- 827 Byte
  219. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX/PiggyCount.h- 570 Byte
  220. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX.cfg- 7.4 K
  221. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/CustomFX.undef- 6.0 K
  222. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/SweetFX.undef- 4.4 K
  223. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/McFX.undef- 3.5 K
  224. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX.cfg- 2.6 K
  225. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/GemFX.undef- 2.1 K
  226. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/Pipeline.cfg- 1.9 K
  227. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/Common.cfg- 1.6 K
  228. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade/BasicFX.undef- 599 Byte
  229. 좌우여백없애기/2560x1440/opengl32.dll- 490.0 K
  230. 좌우여백없애기/2560x1440/ReShade.fx- 4.9 K
  231. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/Textures/bMask.png- 292.8 K
  232. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/Textures/dMask.png- 83.1 K
  233. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/Textures/sMask.png- 40.3 K
  234. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/Textures/uiMask.png- 37.8 K
  235. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/UIMask.h- 9.9 K
  236. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/SplitScreen.h- 5.1 K
  237. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/Magnify.h- 1.1 K
  238. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/Border.h- 698 Byte
  239. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/DisplayDepth.h- 477 Byte
  240. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX/Util.h- 280 Byte
  241. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/TheLazyNet/TheLazyFrameworkPreset.cfg- 85.0 K
  242. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/CustomFX.cfg- 26.2 K
  243. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/SweetFX.cfg- 24.7 K
  244. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/McFX.cfg- 16.6 K
  245. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/GemFX.cfg- 11.1 K
  246. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/BasicFX.cfg- 2.6 K
  247. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/Pipeline.cfg- 1.9 K
  248. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/common/Common.cfg- 1.6 K
  249. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/TheLazyNet/TheLazyFrameworkPreset.cfg- 85.0 K
  250. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/CustomFX.cfg- 26.2 K
  251. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/SweetFX.cfg- 24.7 K
  252. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/McFX.cfg- 16.6 K
  253. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/GemFX.cfg- 11.1 K
  254. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/BasicFX.cfg- 2.6 K
  255. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/Pipeline.cfg- 1.9 K
  256. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Presets/Default/Common.cfg- 1.6 K
  257. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Profiles/common/Profile.ini- 145 Byte
  258. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/KeyCodes.h- 5.0 K
  259. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/PersonalFiles/Global.ini- 13 Byte
  260. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Dither.h- 9.5 K
  261. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Curves.h- 8.9 K
  262. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Nostalgia.h- 3.9 K
  263. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/FilmGrain.h- 3.3 K
  264. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Vignette.h- 3.1 K
  265. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Vibrance.h- 3.1 K
  266. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Bloom.h- 3.0 K
  267. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Levels.h- 2.4 K
  268. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/ReinhardLinear.h- 2.3 K
  269. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/FilmicPass.h- 2.3 K
  270. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Border.h- 2.1 K
  271. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/DPX.h- 1.9 K
  272. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Splitscreen.h- 1.9 K
  273. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Tonemap.h- 1.5 K
  274. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Technicolor.h- 1.4 K
  275. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Sepia.h- 1.1 K
  276. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Technicolor2.h- 1.0 K
  277. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/LiftGammaGain.h- 790 Byte
  278. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/Monochrome.h- 774 Byte
  279. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/ColorMatrix.h- 681 Byte
  280. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SharedShader/ColorLUT.h- 654 Byte
  281. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Textures/SMAA_AreaTex.dds- 262.6 K
  282. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Textures/Curtain.jpg- 208.0 K
  283. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Textures/SMAA_SearchTex.dds- 1.1 K
  284. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SMAA.h- 56.9 K
  285. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Fxaa3_11.h- 33.0 K
  286. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Ascii.h- 15.2 K
  287. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/AdvancedCRT.h- 9.6 K
  288. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/LumaSharpen.h- 7.3 K
  289. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/PixelartCRT.h- 7.2 K
  290. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Util.h- 6.6 K
  291. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/SMAAWrap.h- 5.4 K
  292. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Bloom.h- 3.4 K
  293. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/CA.h- 3.3 K
  294. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/HDR.h- 2.8 K
  295. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Shared.h- 2.7 K
  296. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Transition.h- 2.6 K
  297. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/LensDistortion.h- 1.8 K
  298. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Cartoon.h- 1.7 K
  299. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/Explosion.h- 1.6 K
  300. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/FXAAWrap.h- 827 Byte
  301. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX/PiggyCount.h- 570 Byte
  302. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX.cfg- 7.4 K
  303. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/CustomFX.undef- 6.0 K
  304. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/SweetFX.undef- 4.4 K
  305. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/McFX.undef- 3.5 K
  306. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX.cfg- 2.6 K
  307. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/GemFX.undef- 2.1 K
  308. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/Pipeline.cfg- 1.9 K
  309. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/Common.cfg- 1.6 K
  310. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade/BasicFX.undef- 599 Byte
  311. 좌우여백없애기/3840x2160/opengl32.dll- 490.0 K
  312. 좌우여백없애기/3840x2160/ReShade.fx- 4.9 K
  313. 해상도패치/1600x900/local/settings.bin- 936 Byte
  314. 해상도패치/1600x900/install.bat- 223 Byte
  315. 해상도패치/1920x1080/local/settings.bin- 936 Byte
  316. 해상도패치/1920x1080/install.bat- 223 Byte
  317. 해상도패치/2560x1440/local/settings.bin- 936 Byte
  318. 해상도패치/2560x1440/install.bat- 223 Byte
  319. 해상도패치/3840x2160/local/settings.bin- 936 Byte
  320. 해상도패치/3840x2160/install.bat- 223 Byte
  321. 해상도패치/FFVI_Explore_v0.3/data/main.list- 155.1 K
  322. 해상도패치/FFVI_Explore_v0.3/ICSharpCode.SharpZipLib.dll- 184.0 K
  323. 해상도패치/FFVI_Explore_v0.3/FFVI.dll- 177.0 K
  324. 해상도패치/FFVI_Explore_v0.3/Ookii.Dialogs.Wpf.dll- 105.2 K
  325. 해상도패치/FFVI_Explore_v0.3/FFVI_Explore.exe- 69.5 K
  326. 해상도패치/FFVI_Explore_v0.3/readme.txt- 9.0 K
  327. 해상도패치/FFVI_Explore_v0.3/ffvi.ncf- 370 Byte
  328. main.obb- 704.9 M
  329. FF6.exe- 16.8 M
  330. opengl32sw.dll- 14.5 M
  331. Qt5Gui.dll- 4.6 M
  332. Qt5Core.dll- 4.4 M
  333. Qt5Widgets.dll- 4.2 M
  334. FF6_Korean.rar- 4.0 M
  335. D3Dcompiler_47.dll- 3.3 M
  336. libGLESV2.dll- 1.5 M
  337. unins000.exe- 1.5 M
  338. ftgl_D.dll- 1.3 M
  339. msvcr120.dll- 948.2 K
  340. SDL2.dll- 746.0 K
  341. ftgl.dll- 487.5 K
  342. FF6_Launcher.exe- 468.0 K
  343. msvcp120.dll- 444.7 K
  344. glew32.dll- 387.5 K
  345. Final-Fantasy-6.png- 338.9 K
  346. Qt5Svg.dll- 245.0 K
  347. steam_api.dll- 243.3 K
  348. vccorlib120.dll- 242.2 K
  349. steam_api.cdx- 182.2 K
  350. controller.png- 134.9 K
  351. unins000.dat- 92.3 K
  352. libEGL.dll- 10.0 K
  353. ff6_launcher_fr.qm- 5.8 K
  354. OPENGL32.log- 5.5 K
  355. ff6_launcher_pt.qm- 4.2 K
  356. ff6_launcher_it.qm- 4.1 K
  357. ff6_launcher_ru.qm- 4.1 K
  358. ff6_launcher_de.qm- 4.1 K
  359. ff6_launcher_es.qm- 4.0 K
  360. steam_api.ini- 3.5 K
  361. ff6_launcher_ja.qm- 3.3 K
  362. ff6_launcher_en.qm- 3.0 K
  363. settings.bin- 500 Byte
  364. install.bat- 223 Byte

아래의 동영상은 방문자님들께서 선택해주신 관련 동영상입니다.

[D]위의 동영상이 보드자료와 관련이 없거나 불법(불량)성이 있다면 이곳을 눌러주십시요.
* 유투브/자막검색 입력된 내용을 조금 수정하여 검색하시기 바랍니다.
   
 

검색어torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ torrent

관련자료목록

제   목날짜용량
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 설치 BDSMBigDrunkSatanicMassacre-CODEX10-122.8 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 설치 영문 폴백 Fallback-CODEX10-121.7 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 설치 한글 콥스파티 블러드 드라이브 CorpsePartyBloodDrive10-111.6 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 설치 한글 딜리버 어스 더 문 DeliverUsTheMoon-CODEX10-119.1 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 설치 한글 미스트오버 MISTOVER-SKIDROW10-10866.8 M
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 설치 DragonStarVarnir-CODEX10-107.6 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 한글 무설치 스토커 클리어 스카이 STALKER Clear Sky 10-103.9 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 삼국지3 리메이크10-10167.1 M
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 신조조전모드 사마중달전4510-09845.7 M
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 한글 무설치 Far Cry4 v110 ALL DLC 트레이너 포함10-0937.3 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 한글 무설치 트라인 4 Trine 4 The Nightmare Prince10-0913.8 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 신조조전모드 여령기전6110-09581.4 M
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 한글 무설치 킬스쿼드 Killsquad 10-094.4 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 신조조전 신 난세간옹전6110-09537.3 M
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 한글 무설치 Alan Wakes American Nightmare 트레이너 포함10-092.2 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 직공 신조조전모드 대씨 발해본기 완성판 10-08205.1 M
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 신조조전모드 조홍전210-081.7 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 신조조전모드 조홍전110-08769.3 M
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 설치 Final Fantasy XV Windows Edition v1261414 - DODI Repack 10-0862.2 G
torrⓔnt ㅌㅣㅌㅣ 한글 무설치 Just Cause4 5DLC 트레이너 포함10-0748.5 G
더보기

토렌트 게임 인기자료

10월12일 인기자료

.